Дружество Знание
  VFLP


   
 


Анонс към работодателите

 

 

Чужди езици на работното място: езиковите компетенции стават съизмерими и съпоставими в цялото пространство на обединена Европа

 

  • В каква степен кандидатът за работа владее езика? 

 

  • Как изхождайки от обичайното описание на позицията работодатели и експерти по подбор и управление на персонала могат да съставят изисквания профил на чуждоезикови умения, а с това да определят и нужното ниво на владеене на езика от даден кандидат за работно място или служител?

  •  Как да се  ориентират при точния избор на служители или определяне на развитието им на работното място?

До сега за определяне на чуждоезиковите компетенции се използваха различни схеми, които доста често даваха твърде произволни оценки. В бъдеще на горепосочените въпроси ще може да бъдат дадени прецизни отговори чрез използването на Европейската езикова рамка и всички международно признати сертификати, ориентирани към дефинираните от нея нива на чуждоезикови компетенции.

 

Европейската езикова рамка е създадена поради това, че обединена Европа може да има само тогава, когато комуникацията между европейците стане по-добра. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователните институции  и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. От страна на Европейските институции беше констатирана необходимостта от създаването на инструмент, който да описва диференцирано чуждоезиковите умения на работното място въз основа на единна европейска система на компетенциите и да бъде отнесен точно към международния пазар на труда. Това е пътят, по който експертите са разпределили по скалата комуникативните ситуации в бизнес-средата, а от там  са формулирали и нужните чуждоезикови компетенции на работното място.

 

С помощта на Европейската езикова рамка – създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество – вече може по-лесно и диференцирано да се направи оценка на това, до колко даден служител може да се справи с различни ситуации на работното си място. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест  нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

 

Използването на Европейската езикова рамка и ориентираните сертификати към дефинираните от нея нива на чуждоезикови компетенции TELC The European Language Certificatesсе препоръчват от Erfahrungsaustauschring Fremdsprachen Wirtschaft – ERFAwirtschaft/ Кръг за обмен на опит при чуждоезиковите умения и познания в областта на икономиката/. ERFAwirtschaft е обединение на различни фирми и предприятия за целите на обмен на опит по отношение на квалификацията по чужди езици на служителите във фирмите. Членове на това обединение са над 60 световноизвестни фирми, банки, застрахователни дружества и др. като напр.

 

Alcatel Sel AG                              Hapag-Lloyd Container-Linie GmbH

Allianz Versicherung AG              KCC Language Consulting GmbH

BASF AG, Bosch HmbH                 Merck KgaA

DaimlerChrysler AG                     Rheinmetall AG

Degussa AG                                  Schering AG

Deutsche Bank AG                       T-Mobi, Deutsche Telecom

Esso Deutschland Holding GmbH   Zuerich Agrippina Gruppe и др. 

Таблица за самооценяване

( Обща Европейска езикова рамка )

 

 

А1

А2

В1

В2

С1

С2

 

 

Слушане

 

Разбиране

 

 

 

Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

 

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

 

Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

Мога да схвана основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато  се говори сравнително бавно и ясно.

 

Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.

Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само са подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

 

Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.

 

 

 

Четене

 

Разбиране

Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.

 

Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

 

Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояватопреде-лени позиции.

Мога да разбирам съвременната  литературна проза.

 

 Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси.

Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята професионална област.

Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание като например учебници, научни статии и  литературни творби.

 

 

 

Говорене

 

Диалогична реч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи.

Мога да задавам прости въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика.

 

Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам.

 Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език.

Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

 

Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.

 

Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и умело да общувам със събеседниците си.

 

Мога да участвувам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

 

 

 

Монологична реч

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

 

Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.

 

Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват.

Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.

 

Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

 

 

 

Писане

 

 

 

Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

 

Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

 

Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

 

Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват.

Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.

Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

 

Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

 

 

ИзтеглиAнглийски език
ИзтеглиНемски език
ИзтеглиБългарски език